Cung cấp contacts liên hệ của đại sứ quán các nước

Trong trường hợp cần thiết, Quý phụ huynh & học sinh có thể liên hệ trực tiếp với đại sứ quán các nước để được giải quyết về thủ tục về nước:

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ:
● Địa chỉ: 1233 20th St NW, Ste 400, Washington, DC 20036
● Điện thoại: 202-861-0737
● Email: vanphong@vietnamembassy.us

Đại sứ quán Việt Nam tại UK:
● Địa chỉ: 12-14 Victoria Road, London W8 5RD
● Hotline: 07713181501
● Điện thoại : +44-20 7937 1912

● Email: vanphong@vietnamembassy.org.uk

Đại sứ quán Việt Nam tại Úc:
● Địa chỉ: 6 Timbarra Crescent, O'Malley, ACT, 2606, Australia
● Điện thoại: +61 (02) 6286 6059 (EXT: 101/102)
● Đường dây trực tiếp: +61 (02) 6286 5660 hoặc là (02) 6286 8465
● E-mail: vembassy@iinet.net.au

Đại sức quán Việt Nam tại New Canada:
● Địa chỉ: 55 MacKay St, Ottawa, ON K1M 2B2, Canada
● Điện thoại: +1-613-236 0772
● Email: vietnamembassy@rogers.com

Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand:
● Địa chỉ: Level 21 Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington 6011
● Điện thoại: (64 – 4) 473 5912
● Email: embassyvn.nz@gmail.com