UNIVERSITY OF WESTMINSTER

Năm thành lập: 1838

Địa điểm: London

Tổng số sinh viên: 20.000

+ Quốc tế: 15%

+ Việt Nam: 79

 

Các chương trình đào tạo:

Dự bị Đại học

Đại học

Dự bị Thạc sĩ

Thạc sĩ, Tiến sĩ

 

Các ngành học nổi bật:

Hospitality, Leisure, Recreation & Tourism

Building and Town and Country Planning

Fashion and Textiles

Art & Design

Hospitality, Event Management &Tourism

Architecture

Journalism, Publishing and Public Relations

Media & Film Studies

Communication & Media Studies

 

Xếp hạng trường:

  • Xếp thứ 13 trên thế giới về các trường đại học có tỷ lệ sinh viên quốc tế cao nhất (THE, 2017)
  • Xếp hạng 29 trên thế giới về “Triển vọng Quốc tế” (Times Higher Education Young University, 2017)
  • Xếp thứ 2 tại London về ngành Hospitality, Leisure, Recreation & Tourism và xếp thứ 30 tại Anh (Complete University Guide 2018)
  • Xếp thứ 2 ở London về Building and Town and Country Planning (Guardian University Guide 2018) và xếp thứ 16 tại Anh (Complete University Guide 2018)
  • Xếp thứ 3 ở London và xếp thứ 15 tại Anh về Fashion and Textiles (Guardian University Guide 2018)
  • Xếp thứ 3 tại London về Art & Design (Guardian University Guide 2018)
  • Xếp thứ 4 tại London về ngành Hospitality, Event Management &Tourism (Guardian University Guide 2018)
  • Xếp thứ 4 tại London về ngành Architecture (Guardian University Guide 2018)
  • Xép thứ 6 tại London về ngành Journalism, Publishing và PR và về Media & Film (Guardian University Guide 2018)
  • Xếp thứ 47 trên thế giới về Communication & Media Studies (QS World University Rankings)

Học phí:

Đại học: Từ 12,750GBP

Sau đại học: Từ 13,500GBP

 

Chi phí nhà ở

Từ £130 – £245/Tuần